timeDnes je úterý, 25.června 2019, 16:21
Login: /Registrovat


Vítejte na stránkách MŠ Nový Hrozenkov

CELÝ AREÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY JE NYNÍ
STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM

TELEFONNÍ KONTAKT DO ŘEDITELNY - 571 429 807

Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín

se sídlem Nový Hrozenkov 736, 756 04 Nový Hrozenkov

Čj.:  173/2019

V Nové Hrozenkově dne 22. 5. 2019

Datum zveřejnění: 23. 5. 2019

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto: níže uvedení žáci se od školního roku 2019/2020 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín.

1)                    MŠ 155/2019 - SPR 15

2)                    MŠ 148/2019 - SPR 8

3)                    MŠ 160/2019 - SPR 20

4)                    MŠ 146/2019 - SPR 6

5)                    MŠ 152/2019 - SPR 12

6)                    MŠ 164/2019 - SPR 24

7)                    MŠ 165/2019 - SPR 25

8)                    MŠ 144/2019 - SPR 4

9)                    MŠ 156/2019 - SPR 16

10)                  MŠ 157/2019 - SPR 17

11)                  MŠ 147/2019 - SPR 7

12)                  MŠ 143/2019 - SPR 3

13)                  MŠ 158/2019 - SPR 18

14)                  MŠ 149/2019 - SPR 9

15)                  MŠ 145/2019 – SPR 5

16)                  MŠ 162/2019 – SPR 22

17)                  MŠ 161/2019 – SPR 21

18)                  MŠ 153/2019 – SPR 13

19)                  MŠ 154/2019 – SPR 14

20)                  MŠ 163/2019 – SPR 23

21)                  MŠ 151/2019 – SPR 11

22)                  MŠ 150/2019 – SPR 10

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí o přijetí jednotlivých dětí k předškolnímu vzdělávání prostřednictvím jejich zákonných zástupců. Vzhledem k tomu, že žádosti odpovídaly kritériím mateřské školy pro přijímání dětí, rozhodla ředitelka mateřské školy o přijetí výše uvedených dětí k předškolnímu vzdělávání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Mgr. Lucie Kopecká

ředitelka školy

 

V sekci "Spolupráce s EU" naleznete informace o zapojení naší mateřské školy do výzvy "Výzva č.02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP", která je financována EU a MŠMT (viz.logo níže).

Školné je 250 Kč za měsíc.
Rodiče jsou povinni školné uhradit nejpozději do 15.dne každého měsíce na své třídě p.učitelkám.
Měsíční udržovací poplatek je 125 Kč, a je vystaven na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.

Rodiče, kteří by měli zájem o vystavení složenky za stravné na každý měsíc, se mohou domluvit pouze s vedoucí stravování, p. Měrková, v ZŠ Nový Hrozenkov.
Složenky za stravné je nutné uhradit vždy do 15.dne v měsíci.


NYNÍ MŮŽETE HODNOTIT NAŠI ŠKOLKU NA
http://www.topskolky.cz/katalog/materske-skoly/statni-ms/ms-novy-hrozenkov-4499/