timeDnes je čtvrtek, 24.ledna 2019, 11:48
Login: /Registrovat

ČLÁNEK O ZÁPISU DO ZŠ

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“

Jan Amos Komenský

Co vlastně tímto citátem učitel národů myslel? Mínil tím, že okolo šestého roku života by dítě mělo začít navštěvovat základní školu, a tím zahájit povinné vzdělávání.

Jak bychom mu ale mohli tento významný životní mezník co nejvíce usnadnit?

Někteří lidé tvrdí, že je lepší dítě nechat, aby se vyvíjelo zcela přirozeně, bez našeho působení. Další pak kladou důraz na postupnou a nenásilnou přípravu.  Pravda většinou bývá uprostřed.

Každé dítě je povahově jiné, ale vždy je nutné, poskytnout mu dostatečně podnětné prostředí, které ho bude nenásilně rozvíjet. Citlivý přístup mu pomůže plnit tužby, představy a objevovat svět.

Každé dítě by mělo mít a znát, od nejútlejšího věku, nejenom práva, ale také s nimi související povinnosti, a to doma i v mateřské škole. Je přirozené, že má-li právo hrát si s hračkou, je jeho povinností chovat se k hračce hezky, opatrně, a na konci hry ji po sobě uklidit. Pokud funguje tento jednoduchý princip, zvládne pak nároky, které na něj budou kladeny po nástupu do školy.

Předškolní vzdělávání, které probíhá v mateřské škole, ale je podporováno i ze strany rodiny, by mělo:
- přijmout to, že každé dítě je jedinečné a něčím zvláštní
- umožnit mu rozvoj podle jeho možností a potřeb
- nabídnout mu možnost získat co nejlepší schopnosti, vědomosti a dovednosti
- vytvářet předpoklady pro jeho další vzdělávání („láska k učení“)
- posuzovat pokroky dítěte

Předpokladem pro bezproblémové zahájení školní docházky jsou školní zralost a školní připravenost.

Školní zralostí je myšleno dosažení stupně vývoje:
1. tělesného (dostatečná výška, váha, aj. a zdravotní stav)
2. duševního (poznávání, myšlení, návyky, soustředění)
3. citové a společenské (úroveň zralosti osobnosti – dokázat se odpoutat od rodičů, umět se začlenit do skupiny a respektovat její eticky vhodné požadavky a přání, aj.)

Školní připravenost zahrnuje oblast rozvíjenou učením a sociální zkušeností. Dítě musí zjistit, jak se správně a efektivně učit. Posuzujeme tedy jeho sebeovládání, zvídavost, cílevědomost, schopnost spolupracovat, komunikovat a pracovat s ostatními.

Co vše by tedy mělo dítě při zápisu do ZŠ zvládnout?

 • ví, jak se jmenuje, kolik má let, umí vyprávět o své rodině a orientuje se blízkém okolí
 • mluví v gramaticky správných větách, jeho výslovnost je bez vad
 • umí počítat do 10, zná pojmy více, méně, stejně
 • zná pojmy nahoře/dole, pod/nad, vpravo/vlevo a dokáže je správně použít
 • umí držet správně tužku a umí stříhat
 • dokáže popsat, co nakreslilo
 • soustředí se při hře, kresbě, činnost, kterou začalo, dokáže dokončit, a poté si uklidit pracovní místo
 • dokáže navázat kontakt s cizí osobou
 • zvládne odloučení od rodičů
 • dokáže při hře ustoupit dalšímu dítěti
 • umí se samo obléknout, najíst, zvládá základní hygienu (i na a po toaletě)
 • plní pokyny rodičů, je vedeno k pravidelné pomoci v domácnosti
 • dokáže se podřídit pokynům dospělých (chápe, že je nutné je plnit, i když to pro něho není milé)


Dle nejnovějších poznatků ovšem není vůbec vhodné, jak ze strany rodičů, tak ze strany vzdělávacích institucí, klást při přípravě na zápis na první místo inteligenci dítěte. Hlavní je, zda je dítě schopné zvládnout citové odpoutání od rodiny, zda je schopno sžít se s novým kolektivem, zda se dokáže vyrovnat se zcela jiným režimem, než na jaký bylo doposud zvyklé (v MŠ si dítě mohlo po většinu času hrát, v ZŠ však bude muset soustředěně plnit množství úkolů, za které bude hodnoceno), zda se dokáže vyrovnat s neúspěchem a umí ctít autoritu učitele.

Kdy tedy dítě není pro školu dostatečně zralé???

 • neorientuje se ve svém okolí
 • vyjadřuje se jednoslovně, má vady ve výslovnosti
 • nedovede počítat
 • má problém orientovat v prostoru a poznat pravou a levou stranu
 • neobratně zachází s tužkou
 • nerado kreslí (v jeho výtvorech nelze poznat, co dítě nakreslilo)
 • je roztěkané (nedokáže se soustředit na činnosti), často přerušuje svou práci, nebo ji nedokončí
 • vyhýbá se kontaktu s cizími lidmi, stydí se odpovědět
 • nenavazuje kontakt s vrstevníky
 • během her stojí stranou, může být agresivní a problematické
 • je nesamostatné
 • nedbá o své věci, ničí knihy, aj.
 • nerado se podřizuje a je svéhlavé
 • je neposlušné, umíněné, nevyhoví pokynům dospělých


Proto si uvědomme, že nepřijetí dítěte do základní školy není vůbec ostudou. Je to pouze ukazatel toho, že dítě ještě potřebuje určitý čas k tomu, aby dostatečně vyspělo a mohlo se zdokonalit v určitých oblastech. Zamyslete se, chtěli byste Vy, aby Vás někdo nutil do věcí, na které si ještě netroufáte a víte, že byste se jenom zbytečně trápili???

Mgr. Tereza Slováčková