timeDnes je středa, 30.září 2020, 6:54
Login: /Registrovat

Informace k GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

K zabezpečení ochrany osobních údajů a ke splnění informační povinnosti ve vztahu k fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme, tak, jak ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také „nařízení“), zveřejňujeme následující informace o správci, o pověřenci, o zpracovávaných osobních údajích a účelu jejich zpracování a právech osob, jejichž osobní údaje zpracováváme (subjekty údajů).

 

Informace o správci:

Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín, adresa: č.p. 736, 756 04 Nový Hrozenkov, IČ: 70938016, IZO 107 634 074

tel: +420 571 451 098, mobil: +420 737 112 556          e-mail: ms.novyhrozenkov@seznam.cz

 

Informace o jmenovaném pověřenci:

Mgr. Petr Olbort, advokát, se sídlem Nad Vývozem 4828, 760 05 Zlín,

e-mail: petr.olbort@avonet.cz, tel.: 774 555 184

Zpracovávané osobní údaje a účel zpracovávání osobních údajů

Mateřská škola Nový Hrozenkov zpracovává následující údaje:

- jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky,

- údaje o předchozím vzdělávání,

- datum zahájení vzdělávání ve škole,

- údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,

- údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,

- údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

- datum ukončení vzdělávání ve škole;

- údaje o zdravotních problémech dítěte, které by mohly mít vliv na čerpání služeb školního stravování;

- jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení,

- údaje o úrazech dětí, k nimž došlo při vzděláván a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb.

 

Zpracovávání předtím uvedených osobních údajů je zákonnou povinností uloženou § 28 odst. 2 a 3, resp. § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (dále „ŠZ“).


Sdílení osobních údajů s jinými osobami

Mateřská škola v Nového Hrozenkově zpracovávané údaje poskytuje Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy a dále pak osobám, které jsou k tomu oprávněny na základě ŠZ popř. jiného obecně závazného právního předpisu.

S dalšími osobami je Mateřská škola v Novém Hrozenkově zpracovávané osobní údaje sdílet pouze tehdy, je-li to nutné k poskytnutí služeb souvisejících s činností Mateřské školy v Novém Hrozenkově, a to v nezbytně nutném rozsahu.

Práva subjektu údajů

Každý má právo nahlížet na osobní údaje, které se ho týkají, a které o něm správce zpracovává. Současně má právo na kopii zpracovávaných údajů s tím, že pokud uvedené právo hodlá uplatnit, může se obrátit na správce se žádostí na e-mail: ms.novyhrozenkov@seznam.cz

Dalšími právy, která subjektu údajů náleží, jsou:

a)    právo na opravu informací, s nímž je spojena povinnost správce opravit bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje, které se jej týkají,

b)    právo na omezení zpracování osobních údajů, které se jej týkají, což má v případě, že

-          popře přesnost osobních údajů, a to na dobu nutnou k ověření přesnosti,

-          správce osobní údaje zpracovává protiprávně,

-          správce osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je vyžaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

-          vznese námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v souladu s článkem 21 odst. 1 nařízení

c)    právo na výmaz osobních údajů, které se jej týkají, což má v případě, že

-          správce nadále nepotřebuje jeho osobní údaje zpracovávat,

-          úspěšně vznesl námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 odst. 1 nařízení,

-          došlo k protiprávnímu zpracování jeho osobních údajů,

-          odvolali souhlas s používáním osobních údajů, byl-li jeho souhlas důvodem ke zpracování osobních údajů

d)    právo na přenositelnost osobních údajů, které jej opravňuje k tomu, aby požádal o předání osobních údajů elektronickou cestou ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Vám samotným, popř. jinému správci, budou-li současně splněny další podmínky vyplývající z článku 20 nařízení,

e)    právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:Úřad pro ochranu osobních údajů
, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika,

tel:  +420 234 665 111, fax  +420 234 665 444,

e-mail: posta@uoou.cz, web: http://www.uoou.cz/

 

Dne  24. 5. 2018

ředitelka školy Mgr. Lucie Kopecká