timeDnes je sobota, 24.února 2018, 22:25
Login: /Registrovat

Kritéria pro přijímání nových dětí

Žádost o přijetí dítěte si můžete vyzvednout v naší mateřské škole nebo stáhnout z https://ulozto.cz/!RIuliJ1f7bpL/zadost-o-prijeti-ditete-16-17-doc

Ředitelka Mateřské školy Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín (dále jen mateřská škola) stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

KRITERIA:

POČET BODŮ

  1. 1. Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy - tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2017

9

  1. 2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 4let k 31.8.2017

2

  1. 3. Věk dítěte

4 roky dosažené k 31.8.2017

4

3 roky dosažené k 31.8.2017

3

2 roky dosažené k 31.8.2017

1

  1. 4. Bydliště dítěte v Novém Hrozenkově

1

  1. 5. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat
    i v následujícím školním roce 2017/2018  / pomocné kritérium/

1

Termín zápisu je se souhlasem zřizovatele stanoven na 3.5.2017 v době od 10,00 hod do 15,30  hod. Zákonní zástupci si mohou stáhnout přihlášky z webových stránek, nebo si je vyzvednou v mateřské škole. Vyplněné a od lékaře potvrzené přinesou v daném termínu do mateřské školy.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 5).

V případě rovnosti bodů bude ředitelka přihlížet k individuálním a sociálním potřebám  jednotlivých dětí, popřípadě  k zaměstnanosti matky.

Děti mladší tří let budou přijímány pouze za předpokladu, že mají zvládnuté hygienické návyky, jsou alespoň částečně samostatné v sebeobsluze /oblékání, jídlo/ a jsou schopné  vzdělávacího procesu / vydrží  po určitou dobu v pozornosti, aby nenarušovaly vzdělávací činnost v MŠ /

O přijetí /nepřijetí/  dětí budou rodiče  vyrozuměni do 30 dnů ve správním řízení, proti kterému se mohou dle zákona č. 561/2004 Sb.do 15 dnů  odvolat k ředitelce školy.

V průběhu správního řízení mají zákonní zástupci přihlašovaného dítěte možnost nahlížet do spisu dne 10.5.2017 v době od 10,00 do 14,00 hod.

Výsledky správního řízení budou vyvěšeny na dveřích mateřské školy, na nástěnce mateřské školy / u kostela/ a na webových stránkách mateřské školy.

V Novém Hrozenkově               dne 14.3.2017

 

 

Zbranková Věra

ředitelka MŠ  ........................