timeDnes je středa, 30.září 2020, 8:44
Login: /Registrovat

Školné

Podle zákona č. 561/2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je stanovena úplata za předškolní vzdělávání  takto:

  • Základní částka úplaty je stanovena na 250,- Kč měsíčně.
  • Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce (dítě dlouhodobě omluvené), bude úplata snížena na částku 125,- Kč. Podmínkou je, že rodiče musí podat žádost o snížení úplaty.

  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy každé čtvrtletí potvrzením o přiznání dávky, taktéž děti s odloženou školní docházkou.
  • Žádosti o snížení či prominutí úplaty mohou podat rodiče osobně vyplněním patřičného tiskopisu – k vyzvednutí u ředitelky MŠ – nejpozději do 15. dne rozhodného měsíce.
  • Školné hradí zákonný zástupce v hotovosti proti podpisu učitelkám ve své třídě a je splatné za kalendářní měsíc do 15. dne každého měsíce.