timeDnes je středa, 30.září 2020, 7:24
Login: /Registrovat

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny

Ředitel školy vydává vnitřní řád na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon

 

 1. 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a studentů a jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona

obecné vymezení práv a povinností dětí, žáků a studentů

 • Školní stravování se řídí kromě školského zákona vyhláškou č. 107/2004 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zaměstnancům školy je poskytováno závodní stravování, které se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb., zákonem č. 250/2000 Sb. A vnitřním předpisem školy.
 • Rozsah školního stravování – školní stravování se poskytuje dětem mateřské školy v době, kdy je mateřská škola v provozu a to v rozsahu: přesnídávka oběd, svačina, pitný režim.
 • Přihlášení ke stravování – děti přihlašují ke stravování jejich zákonní zástupci prostřednictvím „Přihlášky dítěte ke stravování“ a to na celou dobu předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole.
 • Podmínky pro dietní stravování – školní jídelna při Základní škole Nový Hrozenkov poskytuje dětem dietní stravování a to bezlepkovou a bezmléčnou dietu. Dietní stravování je poskytnuto dětem na základě potvrzení od lékaře.

Garantem, který kontroluje a vede proces dietního stravování je nutriční terapeutka paní Černá.

 • Kalkulace Cenová kalkulace stravného pro děti MŠ

 • Děti 3 – 6 let přesnídávka   7,- Kč

oběd               21,- Kč

svačina            7,- Kč

Celodenní strava celkem 35,- Kč

Polodenní strava celkem 28,- Kč

 • Děti 7 a více let přesnídávka   8,- Kč

oběd                24,- Kč

svačina            8,- Kč

Celodenní strava celkem 40,- Kč

Polodenní strava celkem 32,- Kč

V celkové ceně je započítaný pitný režim.

 

 • Způsob úhrady úplaty -  úhrada bude prováděna prostřednictvím složenky, kterou vydá vedoucí školní jídelny, a to vždy na dva měsíce dopředu. Splatnost je vždy do 15. dne následujícího měsíce na číslo účtu 1772397399/0800 (účet ZŠ Nový Hrozenkov). Případné přeplatky budou vráceny nejpozději do dvou měsíců po nahlášení ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
 • Odhlášení stravy – stravu odhlašují zákonní zástupci dětí v mateřské škole pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost v dané třídě, ve které je dítě zapsáno.

Termíny ohlašování stravy: v pondělí do 7:00 hodin

ostatní dny do 13:00 hodin

 • Ukončení stravování –  k ukončení stravování dochází tehdy, pokud zákonní zástupci dítěte ukončí docházku dítěte do mateřské školy.
 • Vyloučení ze stravování – ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámenému zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení školního stravování, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

 1. 2. Provoz a vnitřní režim

 • Jídelníček – vedoucí školní jídelny předá jídelníček ředitelce mateřské školy vždy v pátek na další týden. Jídelníček je zveřejněn na nástěnkách visících ve vnitřních prostorách chodeb u hlavních vchodů do mateřské školy.

Informace o alergenech -  Jednotlivé alergeny jsou v podobě číselných kódů uvedeny u názvu každého pokrmu na jídelníčku. Popis kódů alergenů je pod jídelníčkem uveden.

Příprava dietní stravy (bezlepková, bezmléčná) je odvozena od stávajícího jídelníčku.

 

 • Provozní a organizační záležitosti spojené se stravováním - veškerá strava se připravuje ve školní jídelně Základní školy Nový Hrozenkov, která je od mateřské školy vzdálena cca 300 m. Ze školní jídelny ZŠ je jídlo dopravováno v termoboxech na speciálním nerezovém vozíku. Termoboxy jsou vybaveny nerezovými gastronádobami vhodnými pro styk s nádobami. Vnější obaly termoboxu se ponechávají v samostatné místnosti, případně na stolku k tomu určenému, který je umístěn před prostorem výdejny na chodbě. Do prostor výdejny se vnáší pouze vnitřní gastronádoby, které se taky ve školní jídelně – výdejně myjí, vnější obaly se myjí v samostatné místnosti, která je vybavena dřezem s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody. Strava, která se dováží, je připravena k výdeji, ve školní jídelně – výdejně se pouze naservíruje, případně se kompletují přesnídávky a svačiny. Děti konzumují stravu ve třídách. Po výdeji jsou gastronádoby omyty a spolu s vnějším obalem dopraveny do školní jídelny, kde jsou připraveny k dalšímu transportu.

 

 • Provozní a organizační záležitosti spojené s dietním stravováním - veškerá dietní strava se připravuje ve školní jídelně Základní školy Nový Hrozenkov, která je od mateřské školy vzdálena cca 300 m. Ze školní jídelny ZŠ je jídlo dopravováno v označených termonádobách (oběd) a uzavíratelných krabičkách (dopolední přesnídávka, odpolední svačina) na speciálním nerezovém vozíku. Strava, která se dováží, je připravena k výdeji, pouze se naservíruje daném časovém rozvržení. Děti konzumují  dietní stravu ve třídách. Po výdeji jsou gastronádoby a uzavíratelné krabičky omyty a dopraveny do školní jídelny, kde jsou připraveny k dalšímu transportu.

 

 • Časové rozvržení vydávání stravy

8:30 -   9:00             dopolední přesnídávka

11:30  - 12:15          oběd

14:30 – 15:00          odpolední svačina

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

 1. 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich stravování v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy.
 • Děti se zjevnými příznaky infekční nemoci budou rodičům vráceny do domácí péče.  Pokud dítě onemocní v průběhu dne (vyrážka, teplota apod.) p. učitelky neprodleně informují rodiče a ti jsou povinni si dítě vyzvednout z mateřské školy.
 • Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění a po úraze, předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.   

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.
 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 1. 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 • Po dobu stravování dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně k jídelnímu nádobí a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. Úmyslně způsobené škody dětmi na majetku mateřské školy musí být uhrazeny.

 

 1. 5. Poučení o povinnosti dodržovat vnitřní řád školní jídelna - výdejny

 • Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto vnitřního řádu samostudiem nebo na pedagogické radě a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti. Zaměstnanci jsou poučeni o povinnosti dodržovat vnitřní řád školní jídelny – výdejny k ochraně zdraví a bezpečnosti. Kontrolu dodržování této směrnice provádí ředitelka školy, popřípadě osoba pověřená jejím zastupováním.
 • Nově přijímané zaměstnance seznámí s vnitřním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.
 • Místo zveřejnění vnitřního řádu školní jídelny – výdejny je na nástěnkách v šatnách  třídy „Berušky“, „Motýlci“ a „Sluníčka“ a na webové adrese ms.novyhrozenkov@seznam.cz.
 • O vydání a obsahu vnitřního  řádu školní jídelny – výdejny informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí vyvěšením jednoho výtisku v šatnách třídy „Berušky“, „Motýlci“ a „Sluníčka“ a vystavením dokumentu na webových stránkách.

 

 

V Novém Hrozenkově dne 28. 2. 2020

Mgr. Lucie Kopecká (ředitelka mateřské školy)