timeDnes je čtvrtek, 6.srpna 2020, 23:49
Login: /Registrovat

ZÁPIS DO MŠ

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat od 2. května 2020 do 16. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a způsoby podání žádosti

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci:

 • stáhnout a oboustranně vytisknout z webových stránek mateřské školy (www.msnovyhrozenkov.cz) nebo (www.msvranca.cz)
 • v krajním případě vyzvednout v kanceláři ředitelky mateřské školy

 

Vyplněné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

 1. 1. do datové schránky školy (adresa datové schránky: ksei4pp),
 2. 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na elektronickou adresu: ms.novyhrozenkov@seznam.cz
 3. 3. poštou na doručovací adresu: Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín, Nový Hrozenkov 736, 756 04
 4. 4. dopisní obálkou označenou „ZÁPIS“ s vyplněnými tiskopisy vhozenou do poštovní schránky umístěné na zábradlí u hlavních vstupních dveří do tříd „Berušky“ a „Motýlci“ nebo do poštovní schránky umístěné na budově, vedle vchodových dveří, ve Vranči.
 5. 5. pouze v krajním případě osobním podáním a to ve čtvrtek 14. 5. 2020 v době od 10:00 – 16:00 hod. v kanceláři ředitelky mateřské školy. Z důvodu zamezení vyšší koncentrace pohybu osob v prostorách mateřské školy je nutné si předem telefonicky sjednat konkrétní čas osobního podání žádosti.

Přijetí žádosti potvrdí ředitelka školy zasláním registračního čísla zpět na email žadatele. V případě, že žadatel neuvede v žádosti e-mailovou adresu, bude mu registrační číslo zasláno poštou na adresu pro doručování písemností. Z důvodu ochrany osobních údajů bude dítě na zveřejněném seznamu „Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ vedeno právě pod tímto registračním číslem.

 

Doložení dalších dokumentů

Při podání žádosti je nutné doložit:

 • rodný list dítěte, který stačí ve formě prosté kopie,
 • čestné prohlášení v souvislosti s GDPR (ke stažení na webových stránkách školy)

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V souvislosti s opatřením MŠMT k organizaci zápisu do mateřské školy nebudou zákonní zástupci osobně navštěvovat praktického dětského lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce přiloží k žádosti:

 • čestné prohlášení k očkování (ke stažení na webových stránkách školy)
 • kopií očkovacího průkazu

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, zákonný zástupce na dálku kontaktuje praktického dětského lékaře a vyžádá si o něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto potvrzení zákonný zástupce připojí k žádosti o přijetí.

Informace k rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka MŠ do 30 dnů od ukončení zápisu. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě tj. na webových stránkách mateřské školy, na vchodových dveřích při vstupu do budov mateřských škol a ve vitrínách před kostelem v centru obce. Seznam bude zveřejněn na dobu alespoň 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci zasláno v písemné podobě s odůvodněním takového rozhodnutí.

Nahlížení do spisu bude možné po telefonické domluvě dne 20. 5. 2020 v čase 10:00 – 11:00 hod. v kanceláři ředitelky mateřské školy.

 

Další informace

K zápisu se dostaví pouze zákonní zástupci dětí, které naši MŠ ještě nenavštěvují.

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 let do 31. 08. 2020.

V souladu s § 34a odst. 2 školského zákona, v platném znění, je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, vztahuje-li se na dítě povinnost předškolního vzdělávání. Od 1. září 2020 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let. Zákonný zástupce je povinen:

 • přihlásit toto dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky,
 • oznámit ředitelce spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte (individuální vzdělávání dítěte).

V případě, že počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst mateřské školy, postupuje ředitelka školy podle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Mateřská škola má zřízena dvě místa poskytování vzdělávání a to na adresách: Nový Hrozenkov 736 a Nový Hrozenkov 312- Vranča. Z tohoto důvodu prosím zákonné zástupce dětí, aby v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do kolonky „Doplňující údaje“ uvedly, zda upřednostňují přijetí dítěte do místa vzdělávání Nový Hrozenkov 736 nebo do místa vzdělávání Nový Hrozenkov 312 – Vranča.

Bližší informace k zápisu vám ráda sdělí Mgr. Lucie Kopecká, ředitelka mateřské školy, tel. 571 429 807.

V Novém Hrozenkově dne 7. 4. 2020

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Pro případ, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 překročí stanovenou hygienickou kapacitu Mateřské školy Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín a počet volných míst v dané mateřské škole, stanovuje  ředitelka školy tato kritéria, dle kterých bude rozhodovat v přijímání nových dětí k předškolnímu vzdělávání.

KRITÉRIA

POČET BODŮ

1. Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2020

8

2. Trvalý pobyt v příslušném školním obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31. 8. 2020

4

3. Věk dítěte

4 roky dosažené k 31. 8. 2020

6

3 roky dosažené k 31. 8. 2020

5

2 roky dosažené k 31. 8. 2020

1

4. Bydliště dítěte v Novém Hrozenkově

2

5. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím školním roce 2020/2021

1

POSTUP:

 • Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
 • Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.
 • Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladšího).
 • V případě rovnosti bodů bude ředitelka přihlížet k individuálním a sociálním potřebám jednotlivých dětí.

 

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 let do 31. 8. 2020.

S pozdravem a přáním krásného dne

Mgr. Lucie Kopecká

ředitelka mateřské školy

 

VEŠKEROU DOKUMENTACI, KTEROU SI VYTISKNETE A VYPLNÍTE PRO POTŘEBY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, NALEZNETE NA TOMTO ODKAZU 


https://uloz.to/file/r7Gm35qzxqeL/zadost-o-prijeti-na-skolni-rok-2020-2021-docx-zip